Bert Schelfhout

Herstelplan Open Vld

Om het vertrouwen in Open Vld te herstellen brengt Bert zeven concrete voorstellen.

In deze cruciale en moeilijke tijden heeft onze partij nood aan standvastig en doortastend leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat leiderschap kan bieden. Ik hoop oprecht op uw vertrouwen, een vertrouwen dat ik niet zal beschamen.

Inhoud

Deel 1: Politieke Vernieuwing

1.1: Herschik de ploegopstelling voor 2024

Probleem: Sommigen beschouwen een parlementair mandaat als een verworven recht. Dit leidt tot een politieke cultuur waarin macht en invloed gecentraliseerd worden. Dat is schadelijk voor de dynamiek en vernieuwing binnen de partij.

Actiepunt 1: Bij de komende verkiezingen mogen parlementsleden niet langer de lijsten trekken. In plaats daarvan krijgen nieuwe, inhoudelijk sterke kandidaten de kans om deze rol op zich te nemen. Uittredende ministers kunnen de lijsten duwen. Hun ervaring en bekendheid zetten ze in ter ondersteuning van onze partij. De leden kiezen de lijsttrekkers.

1.2: Herstel de interne partijdemocratie

Probleem: gebrek aan interne partijdemocratie

Open Vld was ooit een pionier op het gebied van partijdemocratie, maar helaas is die traditie verbleekt. Wat we nu zien, is een partijtop die de voeling met de basis is kwijtgeraakt en besluiten neemt zonder rekening te houden met de wensen en inzichten van de leden.

Actiepunt 2: we realiseren een hervorming van onze besluitvormingsprocessen. We creëren meer inspraak voor onze leden, zodat het partijbeleid daadwerkelijk gedragen wordt door degenen die het vertegenwoordigt.

Alle leden moeten rechtstreeks en online kunnen stemmen over cruciale beslissingen. Bv. goedkeuren regeerakkoord, aanstellen voorzitter.

Als leden zelf een wetsvoorstel op de politieke agenda willen krijgen, kunnen ze hiervoor de steun vragen van 500 leden. Dit dient dan te worden besproken door alle leden en moet geagendeerd worden door de parlementsleden. 

1.3: Weg met de particratie

Probleem: versmachtende particratie

Het gebrek aan inspraak in het politieke proces is de grootste oorzaak van de kloof tussen de burger en de politiek. De concentratie van macht in handen van de partij-elites is niet alleen schadelijk voor de interne dynamiek van Open Vld, maar ook voor de bredere democratie.

Actiepunt 3: dring de greep van de partijstructuren op het politieke systeem terug. Dit kan door de hervorming van het kiessysteem en het herzien van de financieringsmodellen voor politieke partijen. Ook een versterking van de parlementen moet volksvertegenwoordigers meer slagkracht geven ten aanzien van de ‘partijtop’.

Deel 2: Terug naar de essentie en inhoud

2.1: Coherente standpunten en Liberaal beleid

Probleem: opportunisme en gebrek aan coherente strategie 

Open Vld heeft de laatste decennia regeringsdeelname boven het vasthouden aan onze liberale principes gesteld. Dit heeft geleid tot een politieke koers die zich te vaak aanpast aan de waan van de dag, zonder duidelijke langetermijnstrategie. Dit heeft niet alleen onze geloofwaardigheid aangetast, maar ook de impact die we hebben op het beleid.

Actiepunt 4Regeringsdeelname van Open Vld moet gekoppeld worden aan meetbare doelstellingen, zoals een significante verlaging van het overheidsbeslag en het terugdringen van de staatsschuld. We verankeren dit in onze statuten.

2.2: Focus op inhoudelijke diepgang

Probleem: marketing en communicatie voeren de boventoon

Open Vld, net als een aantal andere partijen, lijkt verdwaald in een labyrint van marketingstrategieën en communicatiespelletjes. De focus ligt meer op het vullen van sociale media-tijdlijnen met politieke ‘proefballonnetjes’ dan op concrete beleidsdaden. Het resultaat aan de onderhandelingstafel is ontmoedigend. Dit druist in tegen alles waar een partij die streeft naar een kleinere, efficiënte overheid en een bloeiende economie voor zou moeten staan. Het mantra van ‘samenwerking om de samenwerking’ heeft ons verder van onze liberale kernprincipes geleid.

Actiepunt 5:

We leggen terug focus op inhoudelijke diepgang en zakelijke besluitvorming. Het is tijd voor meer gravitas in de politieke arena, met een benadering die is gebaseerd op feiten, analyse en liberale principes.

2.3: Geen carrière, wel sociaal engagement

Probleem: personificatie van de politiek en het fenomeen van ‘carrièrepolitici’

De neiging om politici te transformeren tot mediagenieke BV’s heeft geleid tot een personificatie van de politiek. Hierdoor wordt de aandacht afgeleid van de inhoudelijke vraagstukken die de liberale partij zou moeten aanpakken. De steeds terugkerende carrièrepolitici versterken dit probleem. Een politiek mandaat is een voorrecht, geen verworven recht. De mandataris staat ten dienste van de bevolking.  Zij lijken meer gericht op herverkiezing en het behouden van hun politieke levensduur dan op het daadwerkelijk verwezenlijken van liberale verandering.

Actiepunt 6: We beperken het aantal keren dat iemand een mandaat mag bekleden tot 3 legislaturen. Dat is ruim voldoende om ten dienste van de maatschappij verandering te weeg te brengen. We schrijven dit in in onze statuten. Daarnaast moeten onze mandatarissen en middenkader inhoudelijk versterkt worden. De nadruk komt te liggen op dossierkennis en integriteit. Mediavaardigheden en persoonlijke branding komen op de tweede plaats. Hiermee wil ik de focus verschuiven van personificatie naar daadwerkelijke politieke inhoud en het behartigen van de belangen van onze kiezers.

Deel 3: Lokaal ↣ Nationaal

Actiepunt 7: In zijn thuisstad Deerlijk stond Open Vld niet op de kaart. Hij richtte de partij op en won verkiezing na verkiezing, ondanks de neergaande nationale tendens. Als lijsttrekker brak hij in 2018 de absolute meerderheid van CD&V en behaalde 27% van de stemmen. Deze stapsgewijze groei wil Bert nu herhalen op nationaal vlak.